Privacy & Cookies Policy AssistYou Group B.V. (NL)

— For English see below —

Wij zijn AssistYou Group B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website http://www.assistyou.ai (de “Website”) en op onze diensten (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en/of Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website, en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Data

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan telecombedrijven of cloud-service providers. Zij zullen deze gegevens gebruiken zodat wij jou onze dienstverlening kunnen aanbieden en deze blijven verbeteren. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 

Privacy & Cookies Policy AssistYou Group B.V. (EN)

We, AssistYou Group B.V., respect your privacy, but for delivering and improving our services we need some of your personal data. In this statement you read which data we use and how we save, protect and process this data. This privacy policy is applicable on our website http://assistyou.ai (the “Website”) and on our services (the “Services”). We process your personal data in compliance with the General Data Protection Regulation (the “Relevant Legislation”).

Younger than 16 year

If you are younger than 16 years old, you need consent of your parents or guardian by law to use our Website and/or Services.

Personal data

In order to provide access to our Website or deliver our Services, we process personal data. With ‘personal data’ is meant: any information that relates to an identified or identifiable living individual. This definition is in line with the Relevant Legislation.

Permission

We can save your personal data on several different occasions, such as when you visit our Website, when you make use of our Services and when you contact us. We may process your data, because we ask for your permission via this privacy policy. Additionally, we may need your data for the performance an agreement between you and us. If you choose to not share your data with us, we are not able to deliver our Services to you.

For the remainder, we shall not process your data without your permission, except for when this is required by law.

Collection

In order to give you access to our Website or to deliver our Services to you, we need the following data:

We shall only use your data for the above described purposes, or for purposes that are closely related. Therefore, your data will not be used in an unexpected way.

Protection

We take as many measures as possible to protect your data against loss, destruction, use, change or dissemination by unauthorized persons or entities. This makes your data inaccessible for people that have nothing to do with your data. We do this, among other things, by means of the following measures:

Retention

We shall not save your data longer than necessary for the above described purposes.

Processors

In some cases, we need to share your data with other parties. In a data processing agreement, we agree with these parties that they will handle your data with care. Furthermore, we only share the data with them that is necessary to deliver our services. These parties use your data only in accordance with the instructions that we give them, and not for their own purposes. We can, for instance, share your data with telecom companies or cloud-service providers. THey will use this data so that we can deliver or improve our service. These parties are “data processors” within the meaning of the Relevant Legislation.

Transfer

We shall only process your data within the European Union. We will only process your data outside of the European Union if the specific country offers a suitable level of protection for your data.

Without your permission we shall never transfer your data to other countries as described above.

Cookies

A cookie is a small text file that is sent to the browser via the server of a website. The browser saves that file on your device. Your device gets assigned a unique number, that is used to recognize your device if you visit our Website again at a later moment.

We can use cookies to improve your experience on our Website. Cookies also make the Website faster, safer and make us able to identify errors on our Website.

You can at any time turn off or delete cookies in your browser settings. Then, no cookies will be saved when you visit our Website. Please note that our Website will work less well without cookies.

Changes

We can change this privacy policy. If we change the policy considerably, we will place a notification and the new privacy policy on our Website. We will also send an email with the amendment to users that are registered in our systems with their email address. If your email address is not registered with us, we advise you to visit our Website regularly.

Your rights

The data that we collect from you is personal data. Therefore, you have the following rights:

Contact

AssistYou Group B.V.
Statensingel 137-B
3039LJ Rotterdam
KvK-nummer: 70786828
support@assistyou.ai