[for English see below]

Algemene Voorwaarden AssistYou Group B.V.

Versie februari 2020

Via Software-as-a-Service (“Saas”) bieden wij de “AssistYou-Software” (de Software) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden (Voorwaarden) die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via support@assistyou.ai of per post: AssistYou Group BV, Statensingel 137-B, 3039LJ Rotterdam.

Wij hebben het recht deze Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien wij deze schriftelijk hebben geaccepteerd.

 

Artikel 1: Omschrijving diensten

De dienstverlening van AssistYou bestaat uit het ontwerpen, hosten en aanbieden van de Software, alsmede het aanbieden van aanverwante (telecommunicatie) diensten.

 

Artikel 2: Toepassing Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen AssistYou en u (de “Opdrachtgever“). We zullen de Voorwaarden op uw verzoek kosteloos toezenden..

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van AssistYou zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan AssistYou gegevens verstrekt, mag AssistYou ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren.

 

Artikel 4: Prijs

 1. De aangeboden prijs is exclusief eventuele onkosten en is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. AssistYou mag haar prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal twee weken na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als de Opdrachtgever niet akkoord is met de prijswijziging, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst binnen twee weken na de aankondiging de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. De Overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

 

Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. AssistYou zendt de Opdrachtgever (maandelijks) een factuur voor de vergoeding. De Opdrachtgever moet altijd binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 3. In geval van verzuim is de Opdrachtgever verschuldigd:
  1. de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  2. alle buitengerechtelijke kosten. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste € 2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

 

Artikel 6: Contractduur

 1. AssistYou en de Opdrachtgever gaan de initiële Overeenkomst aan voor bepaalde tijd zoals deze is overeengekomen tussen Partijen.
 2. Na het verloop van de initiële termijn in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Gedurende de Overeenkomst voor onbepaalde tijd, mogen Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

 

Artikel 7: Uitvoering Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever zorgt dat zij tijdig alle informatie, materialen en codes aan AssistYou verstrekt, die noodzakelijk zijn voor AssistYou om de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Als Opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in Artikel 7.1, mag AssistYou de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
 3. Als AssistYou voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van (software)oplossingen die door de Opdrachtgever beheerd worden, dan wel door een door Opdrachtgever gecontracteerde derde partij, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze oplossingen. Als AssistYou de Overeenkomst niet (volledig) kan uitvoeren door onvolledig functioneren van deze oplossing(en) geeft dit de Opdrachtgever geen reden om zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 8: Wijziging Overeenkomst

 1. Als tijdens uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Ingeval van een wijziging als omschreven in Artikel 8.1 mag AssistYou de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. AssistYou zal als het mogelijk is daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan ook de afgesproken termijn van uitvoering veranderen.

 

Artikel 9: Opschorting

 1. AssistYou mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als zij tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. Dit is onder andere (maar niet uitsluitend) het geval als:
  •  technische koppeling met de Opdrachtgever niet kan functioneren vanwege een oorzaak die buiten de invloedssfeer van AssistYou ligt;
  • de server(s) van AssistYou niet beschikbaar is of de Software niet beschikbaar is door toedoen van de hosting provider(s) van AssistYou.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen Partijen de Overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang. Indien AssistYou deels aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan en het voldane deel een eigen waarde vertegenwoordigt, mag AssistYou dat deel van de Overeenkomst factureren.

 

Artikel 10: Beëindiging

 1. AssistYou mag, nadat zij de Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst opzeggen als de Opdrachtgever niet tijdig (volledig) haar verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden alle schade die AssistYou hierdoor lijdt of nog zal lijden te vergoeden.
 2. Partijen mogen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang in een van de volgende gevallen zonder verplichting tot betaling van een schadevergoeding:
  • aan een Partij is surseance van betaling verleend;
  • een Partij is failliet verklaard;
  • er is sprake is van een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. AssistYou hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. AssistYou mag haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tijdens de periode dat de overmacht voortduurt.
 3. AssistYou is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmachtssituatie.
 4. Als de overmachtsperiode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen, zonder dat ze tot betaling van schadevergoeding verplicht zijn.
 5. In geval van opzegging wegens overmacht, zal AssistYou de Opdrachtgever factureren voor de (nog niet betaalde) periode dat zij de Software heeft gebruikt.

 

Artikel 12: Eigendom van AssistYou

 1. Alles dat AssistYou levert aan de Opdrachtgever, blijft eigendom van AssistYou, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever moet alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigendommen van AssistYou veilig te stellen.
 3. Hierbij geeft de Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan AssistYou om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, wanneer zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

 

Artikel 13: Beschikbaarheid en klachten

 1. AssistYou zal zich inspannen de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden. AssistYou garandeert niet dat de Software foutloos is. Stel AssistYou zo snel mogelijk op de hoogte als de Software een storing heeft. AssistYou zal vervolgens haar uiterste best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 2. Als de Opdrachtgever een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 3. AssistYou heeft het recht de Software te wijzigen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het wijzigen, verwijderen of toevoegen van bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. AssistYou is niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die de Opdrachtgever met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. AssistYou is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de vereiste internetverbinding, interne netwerken en/of andere IT-systemen van de Opdrachtgever niet naar behoren functioneren.
 3. AssistYou is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 4. AssistYou is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. AssistYou is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gederfde opbrengst en reputatieschade.
 6. AssistYou is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van AssistYou.
 7. De aansprakelijkheid van AssistYou is steeds beperkt tot € 20.000 per schadegeval en in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 8. AssistYou verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Opdrachtgever afkomstige data. AssistYou is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van data zie zijn opgeslagen bij een door AssistYou aangestelde derde.
 9. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AssistYou.

 

Artikel 15: Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen AssistYou is één jaar.

 

Artikel 16: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart AssistYou voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die de Opdrachtgever met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart AssistYou voor alle aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan AssistYou toerekenbaar is.
 3. Als derden AssistYou aanspreken, zal de Opdrachtgever alles doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
 4. Als de Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag AssistYou zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor AssistYou, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendom

 1. AssistYou (en/of haar licentiegevers en toeleveranciers) behouden alle huidige en toekomstige “Intellectuele eigendomsrechten”, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how die op de Software rusten of uit de Software voortvloeien.
 2. De Opdrachtgever krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de Intellectuele Eigendomsrechten. Het recht tot het gebruik van de Software is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Dit houdt in dat AssistYou vergelijkbare gebruiksrechten kan verstrekken aan derden. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het gebruiksrecht van de Software over te dragen of in licentie te geven aan derden.

 

Artikel 18: Geheimhouding

 1. Partijen zullen elkaars vertrouwelijke informatie geheimhouden tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht tot openbaarmaking is. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die een Partij als vertrouwelijk heeft aangemerkt of die vanwege haar aard kan worden aangemerkt als vertrouwelijk. Meer specifiek zal de Opdrachtgever de inhoud van overeenkomsten, offertes, rapporten of andere vertrouwelijke informatie van AssistYou geheimhouden.
 2. Binnen tien (10) dagen na beëindiging van de Overeenkomst zullen Partijen alle vertrouwelijke informatie voor zover mogelijk teruggeven.
 3. Na beëindiging van de Overeenkomst blijft Artikel 18 gelden voor Partijen.

 

Artikel 19: Privacy

AssistYou zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en verwerkt deze in overeenstemming met haar Privacy Policy. De Opdrachtgever kan de Privacy Policy hier raadplegen.

 

Artikel 20: Nietigheid

Als een deel van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 21: Strijdige clausule

In het geval dat deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 23: Bevoegde rechter

Rechtbank Rotterdam.

 

General Terms and Conditions AssistYou Group B.V.

Version February 2020

By means of Software-as-a-Service (“SaaS”), we offer you the following Software “AssistYou-Software” (the “Software”). This means that we offer you access and related services to the Software we have developed. These are the general terms and conditions (“Terms”) that are always applicable to the use of our Software.

If you have any questions, you can contact us by sending an email to pepijn@AssistYou.ai, and by calling: +316 29465227 or via mail: AssistYou Group BV, Statensingel 137 B, 3039 LJ Rotterdam.

We have the right to change these Terms at all times. The latest version of these Terms will always apply. Arrangements that deviate from these Terms will only be applicable if they have been agreed on by us in writing.

 

Article 1: Description services

AssistYou’s services are the design, hosting, implementation and maintenance of voice-driven Software and related services.

 

Article 2: Application

These Terms apply to every offer and agreement (“Agreement”) between AssistYou and you (Client”). We shall send you these Terms at your request, free of charge.

 

Article 3: Proposals and offers

 1. All our proposals and offers are non-binding, unless expressly agreed otherwise. An offer or proposal only applies to the assignment specified therein (and not to possible future assignments).
 2. When Client provides us with certain information, AssistYou may assume that the provided information is correct and shall base the proposal on that information.

 

Article 4: Price

 1. Offered prices do not include possible expenses or any taxes or levies imposed by relevant authorities.
 2. AssistYou has the right to adjust its prices at any given time. The new price will then be applicable two weeks after its announcement.
 3. In case Client does not agree with the change of price in question, Client has the right to terminate, in writing, the Agreement within two weeks days after the announcement. The Agreement will then terminate on the day the new prices become applicable.

 

Article 5: Payment and Collection Charges

 1. AssistYou will send you a (monthly) invoice. You have to pay within 30 days after the invoice date.
 2. If a payment is due, the Client will automatically be in default. A default notice is not required.
 3. In case of default AssistYou may charge you:
  1. the statutory commercial interest. The interest is calculated from the moment that the payment becomes due, until the moment that the amount has been paid in full.
  2. all extrajudicial costs. In case of an invoice up to € 267, these costs will be € 40. In case of a higher invoice amount, the maximum collection fees are as follows:
   • 15% on the first € 2,500;
   • 10% on the part that remains thereafter, up to € 5,000;
   • 5% on the part that remains thereafter, up to € 10,000;
   • 1% on the part that remains thereafter, to € 200,000;
   • 5% on the remaining part, whereby the total collection fees are maximized to € 6,775.

 

Article 6: Duration

 1. AssistYou and Client enter into the Agreement for a definite period.
 2. After the first term for which Parties have entered into the Agreement, the Agreement will be extended (without notice) for an indefinite period. During the indefinite period, Parties are allowed to terminate the Agreement at the end of the month, in writing, with respecting a notice period as agreed by Parties.

 

Article 7: Execution of the Agreement

 1. Client provides AssistYou in a timely manner with all the information, materials and codes that are necessary for the execution of the Agreement.
 2. If Client does not comply with Article 7.1, AssistYou may bill the extra costs incurred by this delay.
 3. If AssistYou for the execution of the Agreement depends on (software)solutions provided by Client or a third party employed by Client, Client is responsible for the correct functioning of these solutions. If AssistYou is not able to execute the Agreement due to a shortcoming in these solutions, Client is not entitled to suspend its obligations under the Agreement.

 

Article 8: Amendment Agreement

 1. If during the Agreement appears that for execution of the content of the Agreement must be amended, Parties shall do so by mutual agreement.
 2. In case of an amendment, AssistYou may lower or higher the agreed price. AssistYou shall, if possible, provide an offer prior to the amendment. With the amendment, the implementation period may change as well.

 

Article 9: Suspension

 1. AssistYou may temporarily suspend the execution of the Agreement if it is temporarily unable to execute the activities required. This is among other things (but not limited to) the case when
  • the connectivity with Client cannot be used caused by a circumstance beyond the control of AssistYou;
  • the servers of AssistYou are not available or the Software is not available due to the hosting provider(s) of AssistYou.
 2. If execution of the Agreement is no longer possible, the Parties may agree to terminate the Agreement for the part that has not yet been executed. If AssistYou has partially complied with its obligations, and the part with which has been complied has an autonomous value, AssistYou is allowed to invoice that part of the Agreement.

 

Article 10: Termination

 1. AssistYou may suspend or terminate its obligations under the Agreement if Client fails to (fully) meet its obligations set out in the Agreement (in a timely manner), after a notice of default has been given. In that case Client must compensate AssistYou for all damages.
 2. In addition, both Parties are entitled to terminate the Agreement, in writing, without notice of default in the following cases (without the obligation to pay any damages suffered by the other Party):
  • a Party has been granted suspension of payments;
  • a Party is declared bankrupt;
  • a Party may no longer freely dispose over its own assets.

 

Article 11: Force Majeure

 1. AssistYou is not obliged to comply in the event of force majeure.
 2. AssistYou may suspend the obligations, coming from the Agreement, for as long as the force majeure continues.
 3. No liability occurs in case of force majeure.
 4. If the force majeure takes place for a period that exceeds 2 months, the Agreement can be terminated in writing by either Party. In such case, neither Party has the right to recover damages from the other Party.
 5. In case of termination due to force majeure, AssistYou shall send Client an invoice regarding the period in which the Software has been used (this includes months for which no payment has yet been received).

 

Article 12: Ownership of AssistYou

 1. All that AssistYou delivers to Client stays in the ownership of AssistYou, unless Parties have agreed otherwise.
 2. Client must take all reasonably possible action in order to guarantee the preservation of the properties of AssistYou.
 3. If AssistYou wants to exercise its ownership rights, it may enter the places of Client where the properties are stored in order to retrieve those properties.

 

Article 13: Availability and complaints

 1. AssistYou shall do its best to keep the Software up and running 24 hours a day, 7 days a week. However, AssistYou does not guarantee that the Software is completely free of error. Please inform us immediately of any errors, bugs or malfunctions of the Software. We will then do our utmost best to resolve your problem as quickly as possible.
 2. A complaint does not suspend the payment obligation.
 3. AssistYou has the right to change the Software. This includes, but is not limited to, changing, removing or adding certain features or functionalities of the Software.

 

Article 14: Liability

 1. AssistYou is not liable for the content of the data that the Client has collected, saved or processed within the framework of the Software.
 2. AssistYou is not liable for any damages as a result of the malfunctioning of the internet connection, internal networks and other IT-systems of Client, that form the necessary requirements for operating the Software.
 3. AssistYou is not liable for any damage which is caused by inadequate use of the Software.
 4. AssistYou is not liable for any damages resulting from the Client due to incorrect or incomplete information provided by Client.
 5. AssistYou is not liable for any indirect damage for example loss of profit, loss of revenue, and reputational damage.
 6. AssistYou is only liable for direct damages that are unequivocally caused by a shortcoming from AssistYou.
 7. In case of liability, the liability of AssistYou is limited to € 20.000 per case, and in any case limited to the maximum amount paid out by its insurer.
 8. AssistYou undertakes the responsibility to ensure that your data will be stored safely. AssistYou is not liable for the damage or loss of any data, for the storage of which AssistYou has employed third parties.
 9. The limitations set out in this Article do not apply if damage is the result of a deliberate act or gross negligence from AssistYou.

 

Article 15: Limitation period

The limitation period of all claims against AssistYou is one year.

 

Article 16: Indemnification

 1. The Client indemnifies AssistYou for all claims by third parties relating to the data that Client has collected, saved or, processed by means of our Software.
 2. Client indemnifies AssistYou from all claims from third parties that suffer damage from the execution of the Agreement but cannot be attributed to AssistYou.
 3. If third parties address AssistYou, Client shall do everything that can reasonably expected.
 4. If Client does not take sufficient measures, AssistYou may undertake measures. All costs and damages are for the expense and risk of Client.

 

Article 17: Intellectual property

 1. AssistYou (and/or its licensor or suppliers) are the exclusive owners of all existing and future “Intellectual Property”, such as copyrights, trademarks, design rights, patents, source codes and know-how, which rest on the Software or are the fruits of the use of the Software.
 2. As a user, Client only gains the non-exclusive and non-transferable right to use the Software. Client cannot claim any of the Intellectual property. This is not an exclusive right, which means that AssistYou can grant others similar rights of use. Furthermore, it is expressly forbidden for Client to transfer or license this right to any third party.

 

Article 18: Non-disclosure

 1. Parties shall not disclose any confident information of the other Party to third parties unless it is required by law. “Confident Information” includes all information which a Party has designated as confident or which by its nature can be classified as confident. More specific, Client shall disclose the content of agreements, offers, reports or other confidential information of AssistYou.
 2. Within ten (10) days after termination of the Agreement, every Party shall return all “Confident Information” of the other Party, wherever possible.
 3. This Article also holds after termination or ending of the Agreement.

 

Article 19: Privacy

AssistYou shall take good care of Clients personal data and shall process it in accordance with its Privacy Policy. You can read our Privacy Policy here.

 

Article 20: Invalidity

The invalidity or unenforceability of any provision of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other provision of these Terms. Any such invalid or unenforceable provision shall be replaced by a provision that is considered to be valid and enforceable and which interpretation shall be as close as possible to the intent of the invalid provision.

 

Article 21: Conflicting clauses

If these Terms contain provisions that conflict with provisions from the Agreement, the Agreement prevails.

 

Article 22: Applicable law

Dutch law.

 

Article 23: Competent Court

Court of Rotterdam.