Algemene Voorwaarden – AssistYou Group B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van AssistYou Group B.V. (“AssistYou Group B.V.”). Het adres van AssistYou Group B.V. is Statensingel 137-B, 3039LJ Rotterdam, met het KvK-nummer 70786828.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via support@assistyou.ai of per post: AssistYou Group B.V., Statensingel 137-B, 3039LJ Rotterdam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van toepassing zal zijn. Indien wij onze algemene voorwaarden wijzigen stellen wij u hiervan ten minste 2 weken vooraf per email op de hoogte. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het ontwerpen, hosten en aanbieden van spraakgestuurde software, alsmede het aanbieden van aanverwante (telecommunicatie) diensten.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AssistYou Group B.V. en u (de “Opdrachtgever”). Deze algemene voorwaarden zullen u worden verstrekt bij het doen van een aanbieding of offerte, en bij het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer AssistYou Group B.V. een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door AssistYou Group B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan AssistYou Group B.V. gegevens verstrekt, mag AssistYou Group B.V. ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. AssistYou Group B.V. mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Als AssistYou Group B.V. genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. AssistYou Group B.V. zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van AssistYou Group B.V. op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert; Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan AssistYou Group B.V.. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 

Artikel 7 – Contractsduur

AssistYou Group B.V. en Opdrachtgever gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 1. AssistYou Group B.V. kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is zes maanden. AssistYou Group B.V. zegt op per e-mail of aangetekende brief.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van zes maanden. Opdrachtgever zegt op per email of aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 3. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Derden

AssistYou Group B.V. mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering overeenkomst

 1. AssistYou Group B.V. zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan AssistYou Group B.V. verstrekt, die noodzakelijk zijn voor AssistYou Group B.V. om de overeenkomst uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag AssistYou Group B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. AssistYou Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat AssistYou Group B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Als AssistYou Group B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van (software) oplossingen die door Opdrachtgever beheerd worden, dan wel door een door Opdrachtgever gecontracteerde derde partij, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze oplossingen. Als AssistYou Group B.V. de opdrachtovereenkomst niet (volledig) kan uitvoeren door onvolledig functioneren van deze oplossing(en) geeft dit Opdrachtgever geen reden om de opdrachtovereenkomst  en de daaraan verbonden vergoedingen op te schorten of te ontbinden.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. AssistYou Group B.V. kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. AssistYou Group B.V. zal als het mogelijk is daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomstkan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. AssistYou Group B.V. mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten of ontbinden als zij door omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was haar verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de overeenkomst ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 2. AssistYou Group B.V. mag nakoming van de overeenkomst opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet AssistYou Group B.V. dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 1. Als AssistYou Group B.V. de overeenkomst tussentijds opzegt, zal AssistYou Group B.V. zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor AssistYou Group B.V. extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. AssistYou Group B.V. mag de overeenkomst direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Telecommunicatiediensten

 1. Als AssistYou Group B.V. een ‘zorgeloos bellen’ faciliteit aanbiedt, is hierop de volgende fair-use policy van toepassing per aansluiting:
  • De ‘zorgeloos bellen’ faciliteit is voor gebruik in één enkele vestiging, en mag alleen gebruikt worden voor zakelijke oproepen. Gebruik op afstand en gedeeld gebruikt (al dan niet door derden) zijn niet toegestaan. AssistYou Group B.V. mag de ‘zorgeloos bellen’ faciliteit per direct en zonder overleg beëindigen in geval van overtreding.
  • De ‘zorgeloos bellen’ faciliteit is enkel van toepassing op Nederlandse geographische en mobiele telefoonnummers, en niet op (betaalde) servicenummers.
  • Indien de aansluiting, over een periode van minimaal 2 maanden, gemiddeld meer dan 1,000 minuten per maand uitgaand belt mag AssistYou Group B.V. een toeslag in rekening brengen van 2 cent per minuut voor het meerverbruik. Opdrachtgever zal hiervan vooraf per email op de hoogte worden gebracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aansluiten, beheren en beveiligen van de apparatuur en/of programmatuur die toegang geeft tot de telecommunicatiediensten van AssistYou Group B.V. Als onderdeel hiervan dient Opdrachtgever zorg te dragen dat deze apparatuur en/of programmatuur een consistente, onbelemmerde toegang tot het internet heeft met een minimale gereserveerde snelheid van 512kbit/s up & down.
 3. Als het telefoonnummer waarachter de dienstverlening (indirect) wordt uitgevoerd niet in beheer is van AssistYou Group B.V., dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het, conform specificatie van AssistYou Group B.V., aanleveren van het spraakverkeer. Eventuele kosten tot het punt van aflevering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Als AssistYou Group B.V. (al dan niet op locatie) assisteert bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden uit lid 2 & 3 dan is dit vrijblijvend en vindt dit plaats onder de verantwoordelijk van de Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht

 1. AssistYou Group B.V. hoeft zijn verplichtingen (tijdelijk) niet na te komen als er sprake is van overmacht. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het geval wanneer:
 1. AssistYou Group B.V. kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Opdrachtgever heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding die direct of indirect het gevolg is van opschorting van de overeenkomst. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 2. Als AssistYou Group B.V. zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag AssistYou Group B.V. het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat AssistYou Group B.V. levert, blijft eigendom van AssistYou Group B.V. totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van AssistYou Group B.V. veilig te stellen.
 3. Als AssistYou Group B.V. zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan AssistYou Group B.V. om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat AssistYou Group B.V. deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan AssistYou Group B.V. mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan AssistYou Group B.V. mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal AssistYou Group B.V. de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van AssistYou Group B.V. die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. AssistYou Group B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van AssistYou Group B.V.
 2. AssistYou Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van AssistYou Group B.V. is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00.
 4. De aansprakelijkheid van AssistYou Group B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AssistYou Group B.V.

Artikel 19 – Privacy Statement

AssistYou Group B.V. beschermt uw en andermans persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen AssistYou Group B.V. is één jaar.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart AssistYou Group B.V. voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan AssistYou Group B.V. toerekenbaar is.
 2. Als derden AssistYou Group B.V. aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag AssistYou Group B.V. zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor AssistYou Group B.V., komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 1. AssistYou Group B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante aanspraken op door de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten op door haar ontwikkelde en /of aangeboden software. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door AssistYou Group B.V. verstrekt zijn.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal AssistYou Group B.V. alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. AssistYou Group B.V. zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als AssistYou Group B.V. optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van AssistYou Group B.V. niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Rotterdam.